Jak podwyższyć alimenty na dziecko?

O obowiązku alimentacyjnym rodziców względem dziecka stanowi art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zakres świadczeń alimentacyjnych (wysokość alimentów) opisuje art. 135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i zależy on od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wysokość alimentów nie jest jednak orzekana raz na zawsze. W pewnych okolicznościach, gdy zmienią się warunki, na podstawie których Sąd ustalił wysokość alimentów w poprzednim wyroku (np. rozwodowym), ulegną zmianie, może nastąpić podwyższenie alimentów. Zgodnie z art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia (np. wyrok rozwodowy) lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Wskazany przepis stanowi podstawę żądania podwyższenia, obniżenia lub wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Przedmiotem niniejszego wpisu będzie podwyższenie kwoty świadczeń alimentacyjnych.

Co to znaczy zmiana stosunków?

Wiemy już, że aby doszło do podwyższenia alimentów, musi zajść zmiana stosunków. Należy wyjaśnić, że zmiana stosunków może oznaczać zmianę możliwości finansowych zobowiązanego lub zmianę potrzeb uprawnionego. Chodzi tu o zmianę wszelkich czynników mających wpływ na potrzeby oraz możliwości zarobkowe i majątkowe stron. Trzeba pamiętać, że tylko istotna zmiana okoliczności uzasadnia podwyższenie alimentów.

Kiedy jest możliwe podwyższenie alimentów?

Przykłady, w których zmiana stosunków umożliwia podwyższenie alimentów:

 • Podwyżka w pracy, którą otrzymał zobowiązany,
 • Zmiana pracy zobowiązanego na lepiej płatną,
 • Zmniejszenie kosztów utrzymania zobowiązanego (np. spłacił kredyt, odziedziczył wartościowy spadek, zakończył leczenie lub rehabilitację, wygrał na loterii),
 • Rosnące potrzeby uprawnionego – dziecka (np. nauka gry na instrumencie, sport, nauka języków obcych, chęć podróżowania, wyjścia do kina czy teatru)
 • Pojawienie się problemów zdrowotnych uprawnionego (np. rehabilitacja, choroba),
 • Zaczęcie edukacji szkolnej, zmiana szkoły lub rozpoczęcie studiów (np. zakup wyprawki, korepetycje, znalezienie stancji, ponoszenie kosztów dojazdów),
 • Spadek siły nabywczej pieniądza (inflacja),
 • Zmiana sytuacji majątkowej drugiego rodzica (np. utrata pracy, choroba),
 • Podwyżka czynszu za mieszkanie, które zajmuje uprawniony lub przeprowadzenie koniecznego remontu, dokonania większych zakupów (np. mebli).

Jak napisać pozew o podwyższenie alimentów?

Aby doszło do zmiany wysokości alimentów, należy złożyć w tej sprawie pozew do sądu rejonowego odpowiadającego miejscu zamieszkania osoby uprawnionej (dziecka) lub osoby pozwanej – wybór należy do powoda. Sprawy o zasądzenie i podwyższenie alimentów są z mocy prawa zwolnione z opłaty sądowej.

Pozew musi zawierać:

 • Dane osobowe powoda (W przypadku ubiegania się o podwyższenie alimentów na dziecko jako powoda, należy wskazać w pozwie małoletniego. Rodzic jest tylko przedstawicielem ustawowym działającym w jego imieniu. Jeżeli natomiast dziecko jest już pełnoletnie, wówczas samo składa pozew we własnym imieniu.),
 • Dane osobowe pozwanego,
 • Wartość przedmiotu sporu, tj. różnicę pomiędzy kwotą, którą zobowiązany musi płacić obecnie, a kwotą na którą opiewa żądanie powoda, pomnożona przez 12 miesięcy,
 • Uzasadnienie, które musi zaakcentować fakt istotnej zmiany okoliczności, jakie zaszły wraz z upływem czasu, umożliwiających podwyższenie alimentów,
 • Wszelkie dowody, które świadczą za podwyższeniem alimentów (np. historia choroby, rachunki),
 • Załączniki (wyrok w sprawie o alimenty, odpis zupełny aktu urodzenia powoda),
 • Kopię wraz ze wszystkimi załącznikami.

Zarówno oryginał pozwu jak i kopię należy podpisać (podpisuje przedstawiciel ustawowy lub powołany adwokat). Składając pozew warto mieć kopię dla siebie – w biurze podawczym na kopii potwierdzą złożenie pozwu.

W celu napisania pozwu, który będzie profesjonalnie skonstruowany, kompletny oraz będą w nim zawarte odpowiednie argumenty, warto zgłosić się do dobrego adwokata.

Jak bronić się przed podwyższeniem alimentów?

W takiej sytuacji należy pomyśleć, czy nie możemy wykorzystać argumentów przywołanych przez powoda i obrócić ich na swoją korzyść. Zmiana stosunków może być taka sama dla zobowiązanego jak i uprawnionego.
Sposobem, w jaki można się bronić jest wykazanie, że fakty, na które powołuje się powód, są nieprawdziwe (nie doszło do zmiany okoliczności) albo nieistotne. Jeśli sytuacja bytowa zobowiązanego pogorszyła się, należy to podkreślić (np. problemy zdrowotne lub zawodowe). Częstym powodem zmiany sytuacji po stronie zobowiązanego jest urodzenie się dziecka z drugiego związku. Teoretycznie sądy w orzeczeniach podkreślają fakt, że zobowiązany do alimentów mając kolejne dziecko nie może umniejszać jego obowiązków względem starszego syna czy córki. W praktyce wiadomo jednak, że drugie dziecko również potrzebuje środków do życia, a rodzic jest zobowiązany mu je dostarczać, dlatego sądy mają to na uwadze.

Wpis na blogu nie stanowi porady prawnej, ani nie jest rozwiązaniem konkretnego problemu prawnego. Każda sprawa ma indywidualny charakter i na jej wynik wpływa wiele czynników. Nawet jeśli zdaje Ci się, że znalazłeś odpowiedź na interesujący Cię temat, skonsultuj się z adwokatem.